الهو =بسيار شور

تروپست = صدای فرو ريختن اوار

دتوپی = فرو ريخت

گزر = هويج

سرخا = چوب پنبه در کوزه

خرتيزو = نام يکی از مناطق اطراف فرومد

گوراست = يک بازی فرومدی شبيه الک دولک

عليبا = علی آباد ، زيرتگاهی نزديک فرومد

کوچی = توله سگ

بنوچ = گهواره

چپو = چوپان

السو گو سو = هاج و واج


برينه رو = لخت شو


وته تی = پايين بکش


وخدو = با او


چلوغ = فلج


ذروع = آروق


پيمال = تفاله چای


ورشوی = بهم خورد =کنسل شد


کروپی = همگی با هم


کرکدنگ = کرگدن


پيچل = فرسوده

 

هوش وپوش = بروبیاوشوروشوق قبل از انجام کاری

 

چقذ اشتو دری = چقدر عجله داری

 

لی لی = سر وصدای بیش از اندازه

 

گو جغوک بخورده = فضله گنجشک خوردهای ؟ کنایه از پر حرفی

 

خر ورندیه = صحنه بهم ریخته وبد ترکیب ازهرچیزی

 

حشم توشم = سپاه و لشکر (کنایه از یک خانواده پر جمعیت )

 

قوشن = قشون

 

ازبک = آدم اخمو

 

و ازبک ممنه = مانند ازبکها اخموست

 

پرخو = درگاهی کوچک

 

چرشو = چادر شب

 

ته گو = ته گودال

 

ایمشو = امشب

 

دوشینه = دیشب

 

خروج = آتش زیر خاکستر

 

کروج = در گوشه ای کز کردن وگاهی به مرغ کرچ اطلاق میگردد

 

پروج = محل پناه گرفتن

 

شوپری = خفاش

 

هشکی = هیچکس

 

وربدر = به هدر

 

خره اتیشک = نوعی بیماری پوستیتاريخ : چهارشنبه هشتم بهمن 1393 | 15:9 | نویسنده : همولایتی |
با سلام به همولایتی های عزیز و مهربان

زندگی مان شده پر مشغله و همه گرفتار .

نه تب دارم  نه جایی ام میکند درد  ............ همی دانوم که هی زنگم میشه زرد

همه گویند زگرمای زمینه  .....................     خودوم دانوم رعشق نازنین

جمال همه تونو عشقهتاريخ : چهارشنبه بیست و چهارم دی 1393 | 15:12 | نویسنده : همولایتی |

برداشت از وبلاگ فرومد زادگاهم : ابراهیم پورعلی 

با تقدیر و تشکر از بچه محل عزیز جناب آقای ابراهیم پورعلی .

 

   دوبیتی های دوران گذشته فــــرومد

 

1

خداوندا خداوند جـــــــهانی        خداوند زمین و آسمانی

خداوندا تو پیران را بیامرز          جوانان رابکام دل رسانی 

                                                  2                                                   

عجب باد وشمالی داره سر رور       عجب جفت چناری داره سر رور

از آن جفت چنارش کنده گـــیرم          از آن قلــــعه کنارش نـمزه گـیرم

3

الای دختر دو چشم زاغ و داری      سبد در دست و میل باغ  و داری

سبد در دست و میل باغ ما کن        سرم را بشــــکن و دردم دوا کن

4

الای دختر که مــــوهای توبوره           به حمام می روی راه تو دوره

به حمام می روی زودی بیایی          که آتش در دلـــم مثل تنــــوره

5

دراین شهر خراب دل وا نمی شه            یکی هم درد ما پیدا نمی شــــه

یکی هـــــــم درد ما در بالا خــــانه             کلیدش گم شده در وانمی شه

6

الف بودم زعشقت دال گشتم                  گلی بودم زعشقت خار گشتم

گلی بودم میون تازه گل ها                    زعشقت بی پر وبی با ل گشتم

7

دوچشمانم به درد آمد ز یک بار           زبس که نالــــه کردم از غمــت یار

بده دستمال دستت را ببندوم             که شاید خوب شود از بوی دستمال

8

سرچشمه رسیدم تشنه بودم               دوتا مرغ سفید تحفه دیدم

به دل داشتم یکی را بگــــــیرم              چنان پرواز کرد رنگش ندیدم

9

خدایاعاشق زارم توکردی                    چمنه گل بودم وخوارم توکردی

چمـنه گل بودم درباغ بالا                    به خاک کوچه پامالم توکردی

10

همویار،مویه که شیوه می رفت             به باغستان برای میوه می رفت

به باغستان برای مــیوه خوب              به صد ناز وسیصدغمزه می رفت

11

الاای دختر تورامایوم چه می گی       چرا برقوم وخویشانت نمی گی 

مو که برقوم وخویشانم به گفتم        ترابرمن نمــیدن تو چه مـیگی

12

عجب ماهی میون آسمونی                     عجب یاری سوار مادیونی

چنان شلاق زنم بریال اسبت                   طلاونقره گیرم ساق دستت

13

الــــــهی سنگ مرمری بودم مو                به پای قصر دلبر ،می بودم مو

همان جاییکه دلبر آب می خورد               لب ودندان دلبر می بودم مو

14

 ستاره سرزدوماه هم به دنبال            خدایا قافله کی می کنــــــد بار

خد ایا قافــــله یک شــــو بمانه             سفر در پیش دارم یار به دنبال

15

شب مهتاب که مهتابم نیامد               نشستم تاسحر خوابم نیامد

نشستم تاسحرصبح قیامت                قیامت آمد ویارم نیامـــــد

16

اگر یار مرا دیدی زمانه                     بگو انگشتردستت نشانه

اگریارمرا دیدی به خانه                   بگو دلبر سلامت مبرسانه

17

اگر یار مرادیدی به به خلوت         بگو ای بی وفای بی مروت

برفتی بی وفا یادم نکردی            به کاغذنامه ای شادم نکردی

18

تودر خواب ومــــــــــــوبلا  سرت یار                 پاشواز خواب که مردم از غمت یار

پاشوازخواب مراکنــــــج بــــــغل گیر                 که فــــــردامی برند مور، از برت یار

دلم می خواست امینت باشم ای یار                سرکوچــــه کمینت باشم ای یار

19

سرازدرچه بدرماه وستاره               کنم برقد وبا لایت نــظاره

        کنــــم برقدوبلای قشنگت               خورم پنج بوسه از لب های قندت

20

پدرخــوبه مادر نازنیــنه                   برادر میوه روی زمینه

برادرقدریک دیگربدانید                   که آخر جایمان زیر زمینه

21

بلندبال ریـــــــحانی لبت قند         برای بوسه هاقیمت کنم چند

برای بوسه ها قیمت نه چندان         ری ،وروم، وبخارا،وسمرقند

22

ای سوخته جانم سوخته جانم          الاای دختربریخته استخوانم

23

گله ازتاخت ، میل دام دارد                 زن من دار، مرابدنام دارد

الاای ،دار نصیحت کن زنت را           به ده دختر گل پیرهنت را

دراین دنیاندادی دخترت را               در آن د نیا می گیرم یاخنت را

24

الاای برگ بیدی برگ بیدی        از آن چشم سیاه دارم امیدی

25

بلند بالا به بالات مانده ام مو           بغل بگشا که سرما خورده ام مو

بغل بگشا مرا کنج بغل گیر          که دیشو دربیابون مانده ام مو

26

نگاری بنوشته رو،به  خرمن             نمیدانم چه گله دارداز من

همه مردم نمی دانین بدانید               که آن یاری گرفته بهتر از من

27

بیا بنشین جمالت کم نمی شه         نصیحت ماوتوباهم نمی شه

نصیحت ما وتوکار   خـــــــــدایه              چه سازم که خدا راضی نمی شه

28

الاای دختر که بابایت گدایه              دوچشم نرگسش کار خدایه

چه کارداری که بابایش گدایه          عروس شهر های مازندرانه

29

بلندی راتوداری  شیوه دانی             دوزلفان راتوداری شانه دانی

بسازم شانه از چوب شمشاد               کشی برزلف هاماراکنی یاد

30

انار خوبست  سرش ورکیده باشد                جوان خوبست لبش پرخنده باشد

جـــــــــوانی که ندارد مال دنــــیا                 بمیره بهتر است که زنده باشد

31

ازاین جا تابه آنجا نی ببندم                 دهان دشمنان تا کی ببندم

دهن دشمنان بسته نمی شه                بیا دختر دایی غقدت ببندم

32

صدات آمد به قربون صدایت          ببرم چادری تا پشت پایت

ببرم چــــــــادری از پره دل           که نامحرم نبیند ساق پایت

33

لب بوم آمدی چادر سرانداز            منوطوق طلاکن گردن انداز

اگر طوق طلا  قــــربی نداره            منو فیروزه کن کنج لب انداز

34

قلم راسرکنم از چوب فلـــــــفل             نویسم نامه ای از پرده دل

نویسشم نامه ای فاطی بخونه             ازاین درد دلم حیران بمونه

35

نویسم نامه ای از بینوایی        ببندم برپر مرغ هوایی

هلامرغ نامه رابردلبرم ده            بگو صدداد و بیداداز جدایی

36


بیا باداببر دستمال دستم         بده بردلبرشیدای مستم

            بگودلبر سلامت میرساند             که من از کوچکی دل برتوبستم

37

خدایا عاشـــقم عاشق ترم کن          زلیلی وزمجنون بدترم کن

زلیلی وزمجنون بدتراز چیست          سرکوه بلند خاکسترم کن

38

نگاه برخانه خشتی کنم مو           نگاه بر ساره  مشتی کنم مو

اگر دانی که سارا مال مویه              نماز رابشکنم آشتی کنم مو

39

گله را تو،بده برجای دیروز          برم پنج بوسه بگیرم ازگل افروز

اگردانم گل افروز مال مویه          برم قصری به سازم در دم روز

40

سیاه چشمی که گندم پاک می کرد        مرا می دید ویاخن چاک می کرد

مرا می دید واشکش ژالــه   ژالــه        به دستمال کتانش پاک می کرد

41

شب امشو که مهمان شما  ایم                  چوکفتر برلب بو شــــــماییم

رفبقان قدر همــــــــدیگر بدانید                خدا داند که فردا شب کجاییم

42

نگارمونشسته برلب جوب               گلی از آب گرفته می کند بو

گلی که آب بیاره بونداره               خودم گل می شوم یارم کند بو

43

بیا تاگـــــــندم یک دانه باشـــــــــــــــیم              زیک آب و زیک رودخانه باشیم

همین که شب شود دودست به گردن            چنان که روز شود بیگانه باشیم

44

سر کوه بلند ست خانه مو                 نیامد کاغذ جانانه مـــــــو

نیامدکاغذش راموبخوانم                       از این درددلم حیران بمانم

45

تودردور ،مودر،دورم چه حاصل                توبی تابی ،من غمگین چه حاصل

توکه درسر محـــال آن دیاری                من این  جا  در زنجیرم چه حاصل

46

درخت سبز بودم در بیابــــــون              چرا آبم ندادی آسیابون

خودم آب می خورم ازآب بارون              چرا منت کشم ار آسیابون

47

       دراین شهر غریب پیداشدم مو             باآن شلوارقدک آشناشوم مو

باآن شلوار قدک دودست به گردن           برارش آمدو رسوا شدم مـــن

48

صفاهان آمدم شیراز میرم              تن ساز آمدم ناساز می رم

مگر رسم زمانه این چنینه                که بایارآمدم بی یار می رم

49

دلم می خواست که از کوه پایین آیم              به دنبالت به شهر شاهرود آیم

به تیشه گرزنند دوجفت  پایــــــــــــــم               به زانوگر نیایم بی وفایــــــــــم

50

سکینه مست ومو مست سکینه                 شدم آواره از دست سکینه

اگرمـــــــردم برقـــــــــبرم نویسید                فلانی مرده از عشق سکینه

51

سرکوه فــــــرومد ژاله داره           سردستمال  مریم ریشه داره

الهی ریشه ها یک یک بریزه          خودش مست ومنو دیوانه داره

52

آهای دورم خدایا ، د ورم خدایا           به زندان  شادمو  ،یم خدایا

تودربالا  بلند، مودر زمینــــــم          تونارنج قلم  ومن در کمینم

53

سر کوه بلند نی می زدم مو               شتر گم کرده ام پی می زدم مو

شتر گم کردهام با بار عاشی          گلی گم کرده ام بلکه توباشی

54

سر کوه بلند پنجه شیر         خبر آمد که یارم خورده شمشیر

تفنگ راپر کنم از دانه نار     که فردامی رویم به جنگ سردار

55

مسلمانان سه درد آمد به یک بار         زن ننگ  و خر  لنگ  و طلب کار

خـــــداوندا ،زن ننگ را تـــــوبردار        خودم دانم خر لنگ  و طلب کار

56

سرراهم دوتاشد وای برمــــــن      رفیق از من جداشد وای برمن

رفیق ازماجداشدرفت به غربت     به غربت آشــــناشد وای برمن

57

ستاره آسمون میشمارم امشو           به بالینم مــیا تب دارم امشـــو

به بالینم میامـــــــــرغ سحر خیز          که دوست و دشمن دیبارند امشو

58

ستاره آسمون نقش زمینه           خودم انگشتر ویارم نگینه

خداوندا نگهدار نگین باش            که یار اول وآخر همینه

59

میــــــــــون ما وتو دریای آبه            دلم از بهر دیدارت کبابه

همون خواب پریشانی که دیدم           اگر مثل منی حالت خرابه

60

دوتایاریم که داغ هم نه بینیم     گلارخرمن کنیم سایه اش نشینیم

گل هار خرمن کنیم سایه نداره     که بوسه های عاشقی چاره نداره

61

چطوشد ،آخ چطوشد آخ چطوشد              جوانه مرگ شی ،بیاکه نصف شوشد

گناه از من نشد ازمـــــــادرم شد              که دستم را گــرفت وگفت بخو    شو

62

          دوتاکفتر بودیم در طاق ایوان          که شب درخانه و روز در بیابون

گرفتن جفت مارا طاق کردن           دلم تا قیامت داغ کردند

63

درختان سایه دارن مانداریم    رفیقان نمزه دارند مانداریم

    رفیقان می رون به نمزه بازی    مرا جیق می کنند برگرد به بازی

64

خدای بالایی پایین را نگاه کن           گرهی در دلم افتاده واکن

گره دردست ما وا   نمی شه            تو  حــ کاملی دردم دواکن

65

الا اسب سمند یالت بــــــنازم               برای گردنت طـــوقی بسازم

همون ساعت مرا بریار رسانی             توجو بشکن وموبوس ازلب یار

66

رفیقان جمع شویدکفتر بگیرید              زن ها ول کنید دختر بگیرید

زنان راول کنید به تشلربازی                 دختران را بگیرید بوسه گیرید

67

     برو ای دل بخواب که وقت خوبه   سلام توهمیشـــــــه بی جوابه

         بتوبی دست وپااز من نصیحت     اگر عاشق شوی خانه ات خرابه

68

دوتادخترگرفتم درجوانی               یکی موری  ویکی  بیاری

به قربون سرموری  بگردم             که دولت برسر دخت بیاری

69

الادلبربرایم دلبری کن              چکش برداربرایم زرگری کن

چکش بردار برو به فرومد       خودت انگشتر ومارا نگین کن

70

به قربون سرتگردم دوباره       که هر دم میکنی از من کناره

به توفیق خدا چنگت بیارم          اگر در آسمون گردی ستاره

71

اطاق هاراخالی کردی کی می آیی         نمد را قالی کردی  کی می آیی

خودت گفتی که فصل گل می آیم         گلای عالم تموم شد کی می آیی

72

سراز درچه بدرکردی بره چی          مرا خونین جگرکردی بره چی

مو که از اولش دیــوانه بودم            مرا دیوانه تر کردی بره چــــی

73

عزیزم بد نکردم بد نکردم           زدی تیری به بالم رد نکردم

زدی تیری به بال نازک من           جدایی راتوکردی من نکردم

74

قلم راسرکنم از استخوانم           مرکب سازم از رگ های خونم

قلم را سرکنم نامه نویسم            برای دلبر شیرین زبونــــــم

75

به شب نالوم به شب شبگیر نالوم            زدست طالع و تقدیر نالوم

زدست طالع وتقدیر و اقــــــبال                 مثال شیر در زنجیر نالوم

76

اگر ازدرزنی از بومت آیم               اگر هردم زنی هر شومت آیم

به اره گرببری دست وپایم            به زانو گر نیایم بی وفـــــــایم

نوشته شده [ جمعه هجدهم مهر 1393 ] [ 17:46 ] [ ابراهیـم پورعلـی ] [ نظر بدهید ] تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 | 10:47 | نویسنده : همولایتی |

با تشکر از همکوچه ای عزیز جناب ابراهیم پورعلی

به پاس ارسال دو بیتی های قدیمی و با جال

(( ابراهیم جونم ممنون دایی ))

خداوندا خدوند جهانی

خداوند زمین وآسمانی
خدونداتوپیران را بیامرز

جوانان رابکام دل رسانی

-------------------------------------
عجب باد وشمالی داره سررور

عجب جفت چناری داره سررور

ازآن جفت چنارش کنده گیرم

از آن قلعه کنارش نمزه گیرم

-----------------------------------------
الاای دختر دوچشم زاغ داری

سبد دردست میل باغ داری

سبددردست ومیل باغ ماکن

سرم بشکن ودردم دوا کن

-----------------------------------------
الاای دختر که موهای توبوره

به حموم میروی راه تودوره

به حموم میروی زودی بیایی

که آتش در دلم مثل تنوره

---------------------------------------------
دراین شهر خراب دل وانمی شه

-یکی هم درد ماپیدانمی شه

یکی هم درد مادربالاخانه

کلیدش گم شده در وانمی شه

----------------------------------------------
الف بودم زعشقت دال گشتم

گلی بودم زعشقت خارگشتم

گلی بودم میون تازه گلها

زعشقتبی پر وبی بال گشتم

-------------------------------------------
دوچشمانم به درد آمدزیکبار

زبس که ناله کردم از غمت یار

بده دستمال دستت راببندم

که شاید خوب شود از بوی دستمال

---------------------------------------------تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 22:33 | نویسنده : همولایتی |
اتاق را خالی کردم کی میایی                                   نمد را قالی کردم کی میایی

خودت گفتی که فصل گل میاییم                             گل عالم نموم شد کی میایی

                                      --------------------------------

سر از درچه بدر کردی بره چی                               مرا خونین جگر کردی بره چی

مه کو از اولش دیوانه بودم                                     مرا دیوانه تر کردی بره چی

                             -------------------------------------- تاريخ : شنبه یکم شهریور 1393 | 15:16 | نویسنده : همولایتی |
سر راهم دوتا شد وای بر من                            رفیق از من جدا شد وای بر من 

رفیق از من جدا شد رفت به غربت                     به غربت آشنا شد وای بر من 

                                --------------------------------------------

عزیزم بد نکردم بد نکردم                               زدی تیری به بالم رد نکردم 

زدی تیری به بال نازک من                               جدایی را تو کردی من نکردم 

                                -----------------------------------تاريخ : شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 | 10:5 | نویسنده : همولایتی |
 

فرا رسیدن عید سعید فطر را به همه شما

 عزیزان تبریک میگم

موفق و موید باشید

----------------------------

دهیار محترم فرومد در برنامه ای که

شبکه سمنان از فرومد تهیه کرده بود

عنوان کردن که نماز عید فطر در مسجد

جامع فرومد بر گزار میگردد

گوسفندی که چهارتا شاخ داشت

و بزغاله ای که به انسان دست میداد

 در همین برنامه پخش شد

 کل این مجموعه را من ضبط کرده ام

 اگر کسی خواست اطلاع بده تا براش

مجانی  ارسال کنم

 (( همولایتی ))

 

*************************************************************تاريخ : جمعه بیست و هفتم تیر 1393 | 2:24 | نویسنده : همولایتی |
قلم را سر کنم از استخونم                             مرکب سازم از رگهای خونم

قلم را سر کنم نامه نویسم                            برای دلبر شیرین زبونم

***************************************************

در این کوچه شما در وا نمیشه                     کسی هم قد من پیدا نمیشه

کسی هم قد من در بالا خانه                         کلیدش گم شده پیدا نمیشه

****************************************************

تو در بالای دیوار من زیر دیوار                       تو در شادی و من در غم گرفتارتاريخ : سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 | 16:12 | نویسنده : همولایتی |

سلام به دوستان عزیز و دوست داشتنی فرومدی

اگه دو.بیتی قدیمی فرومدی ( محلی ) بلدی در بخش نظر برام ارسال کن

تا دوستان فیض ببرند .

****************************

خیلی زود وزمگردام ..... انشاا........تاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 22:23 | نویسنده : همولایتی |
به شب نالوم به شب شبگیر نالوم                          ر دست طالع و تقدیرنالوم

ز دست طالع و تقدیر و اقبال                                 مثال شیر در زنجیر نالوم

*************************************************************

الا لای لای الا چاروم همینه                               لحافوم آسمان فرشوم زمینهتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 16:26 | نویسنده : همولایتی |